Przeglądy kasy i drukarki fiskalnej – co warto wiedzieć?

Jednym z obowiązków spoczywającym na podatniku posiadającym urządzenie fiskalne, jest obowiązek wykonywania przeglądów technicznych. Oczywiście przegląd w kasie lub drukarce fiskalnej może być wykonany jedynie przez upoważniony do tych czynności serwis, który posiada ważne, nadane przez producent uprawnienia. Jednak należy pamiętać, że obowiązek terminowego wykonywania przeglądów leży po stronie podatnika, a nie serwisu.

Co mówią przepisy?
W odniesieniu do aktualnych przepisów fiskalnych ( Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących), przeglądów w urządzeniach fiskalnych rejestrujących sprzedaż należy dokonywać „nie rzadziej niż co dwa lata”. Takie stwierdzenie nie określa konkretnego terminu, który musi być zachowany, natomiast kluczowe jest to, aby kasa lub drukarka zostały dostarczone na przegląd lub aby upoważniony serwisant zjawił się w placówce serwisującej przed upływem 2 lat od ostatniego badania. Wyjątkiem od tego przepisu są objęci taksówkarze, którzy zobowiązani są wykonywać przeglądy techniczne co 13 miesięcy.

Co sprawdza serwisant?
Serwisant przeprowadzający przegląd okresowy w urządzeniu fiskalnym powinien sprawdzić:
– stan plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych), także stan plomb na module fiskalnym kasy, oraz ich zgodności z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy
– stan obudowy kasy
– czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez urządzenie
– program pracy kasy i program archiwizujący
– poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych
– poprawność działania wyświetlacza klienta
– stan pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy, co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy
– stan techniczny akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Co potwierdza wykonanie przeglądu okresowego?
Serwisant uprawniony przez serwis główny urządzeń fiskalnych realizujący kontrolę techniczną, oprócz czynności wykonywanych w trakcie przeglądu urządzenia, ma również obowiązek dokonania w książce kasy odpowiednich wpisów zawierający wynik wykonanego przeglądu oraz sugestie pokontrolne, jeśli takie zostały przekazane. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest potwierdzenie zrealizowania przeglądu, najczęściej w formie faktury VAT, którą właściciel urządzenia powinien dołączyć do książki serwisowej.

Co grozi za niewykonanie przeglądu kasy fiskalnej?
Brak wykonanego, terminowego przeglądu okresowego traktowany jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi – zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe, która może wynosić od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zazwyczaj jednak na podatnika nakładany jest mandat karny, a jego wysokość jest nie większa niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia. Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu w pierwszej kolejności mogą dotknąć przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej. Jeżeli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej.

Co gwarantuje Centrum Kas Fiskalnych?
Wiemy, że nasi klienci są zapracowani, dlatego staramy się odciążyć ich w jak największym stopniu. Kupując kasę w Centrum Kas Fiskalnych lub powierzając nam opiekę serwisowa, nasi klienci mogą zapomnieć o przeglądach okresowych. My pamiętamy za nich. Z dużym wyprzedzeniem informujemy klienta telefonicznie o zbliżającym się terminie, a następnie umawiamy się na przyjazd lub przegląd w naszym serwisie w najdogodniejszym terminie.